TC

İSTANBUL VALİLİĞİ

İSTANBUL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLERİN PAYLAŞIMI SERGİSİ-İSTANBUL 2018 YÖNERGESİ

AMAÇ 
Bu yönerge; Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, resmî okul/kurumlarda yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan iyi örnekleri paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmi tüm okul/kurumlarımız tarafından model alınmasını sağlayacak Eğitimde İyi Örneklerin Paylaşımı Sergisi -İstanbul 2018’nın usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

KAPSAM 
Bu Yönerge; İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî tüm okul/kurumların iyi örneklerini paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve öne çıkarmak için yapılacak çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

TANIMLAR 
Bu yönergede geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı’nı,
Valilik: İstanbul Valiliği’ni,
Müdürlük: İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nü,                            

İl Tasnif Kurulu: Başvuruların yönergeye uygunluğunu denetleyerek İl Değerlendirici Kuruluna sevk eden kurulu,
İl Seçici Kurulu: İl Değerlendirici Kurulu tarafından gelen başvuruları, değerlendirme kriterlerine uygun olarak seçip; sergiye katılacak olan başvuruları belirleyen kurulu,
İl Değerlendirici Kurulu: Resmi okul/kurumlardan gelen başvuruları değerlendirme kriterlerine uygun olarak değerlendirip, bu çalışmalardan iyi örnek teşkil eden başvuruları İl Seçici Kuruluna sevk eden kurulu,
Okul / Kurum: İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi tüm okul/ kurumları ifade etmektedir.

HEDEFLER 
Eğitimde İyi Örneklerin Paylaşımı Sergisi-İstanbul 2018; "başvuruların birbirleriyle rekabet ettiği" ya da başvuruların "iyiden kötüye doğru sıralandığı" bir yarışma olmayıp, eğitim personelimizin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine model teşkil etmelerine imkân sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda geliştirilen seçme koşulları, paylaşımda sunulacak örneklerin kalitesini artırmayı, dolayısıyla katılımcıların öğrenme fırsatlarını geliştirmesini amaçlamaktadır. Paylaşımda sunulan iyi örneklerin "paylaşımda sunulmak üzere" geliştirilmesi değil; "eğitim sürecinde bir eksikliğe yanıt vermek/eğitim sürecinde bir gelişim sağlamak vb." için geliştirilmesi önemsenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki maddeler hedeflenmiştir:
1. Uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin AR-GE altyapısından yoksun eğitim bölgelerinde (okullar-kurumlar) yaygınlaştırılarak uç bölgelerin birleştirilmesine imkân sağlanması,
2. Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaş ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesinin artırılması, 
3. Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tedarikçilerin kendilerini geliştirmeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motive edilmeleri,
4. Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade edilmesi, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması,
5. Okul aile birliği, mezunlar derneği, STK'lar gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarının doğru yönlendirilmesi, eğitime katkı düzeylerinin yükseltilmesi,
6. Okul/kurum yardımcı personeli ve okul/kurumun tedarikçilerinin okul/kuruma daha fazla katkı sağlamalarının yolunun açılması,
7. İyi örneklerin öncelikle tüm İstanbul’da uygulanarak yaygınlaşmasının sağlaması.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 
Başvurular ve katılım işlemleri, 22 Ocak 2018- 18 Mart 2018 tarihleri arasında www.istmem.com web sayfası üzerinden e-başvuru şeklinde yapılacaktır.
www.istmem.com web sayfasında e-başvuru linkinde yer alan başvuru formu (Ek-1) yönergeye uygun olarak doldurulup kaydedildikten sonra (başvuru süresi içerisinde) sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan takip numarası başvuru numaranız olacaktır. Takip numaranız formda belirtilen e-posta adresinize gönderilecektir. Başvurunuzu takip etmek için takip numaranızı not almanız gerekmektedir. Takip numaranızı aldıktan sonra işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Bilgilerde değişiklik yapılmak istenildiğinde son başvuru tarihine kadar takip numarası kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru formundaki bilgilerin yanlış ve eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Mükerrer yapılan başvurularda en son yapılan başvuru değerlendirmeye alınacaktır. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

 

Başvuru Koşulları 
1. İlimizde bulunan tüm resmi okul/kurumlarda görev yapan kişi ya kişiler iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını sunmak üzere başvurabilirler.
2. Kişi ya da okul/kurumlar birden çok kategoride başvuru yapabilirler. Başvurularda en fazla iki (2) kişinin ismi yer alabilir.

3.                   Ödüllendirmede sadece proje sahibi kişi değerlendirmeye alınacaktır. Sonraki aşamalarda kesinlikle herhangi bir ekleme ya da değişiklik kabul edilmeyecektir.

4.                   Başvuruların değerlendirme sürecinde adil değerlendirme yapılabilmesi için proje dokümanlarında, başvuru metninde, ek belge ve görsellerde, paylaşılan internet bağlantıları da dâhil olmak üzere kurum-öğretmen ismi vb. kesinlikle yer almayacaktır. Bu tür başvurular değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

5.                   Başvurusu yapılacak iyi örneğin eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir yönü olmalıdır.

6.                    Başvurusu yapılacak iyi örnek, uygulanmış ve sonuçları alınmış olmalıdır (anket vs.).

 1.  Özgün olmalıdır.
 2.  Hazırlanan ve sunulan projelerin önceki yıllarda iyi örnekler paylaşımına başvurmuş ya da sergilenmiş başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır.
 3. Uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olmalıdır.
 4. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri vb.) değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Proje konuları aşağıdaki kategorilere uygun projeleri kapsamaktadır.

Başvuru Kategorileri

 1. Kültürel Örnekler
 2. Eğitim Ortamlarını Geliştirme Uygulamaları
 3. Bilim ve Teknoloji Uygulamaları
 4. Çevre ve Çevre Bilinci
 1. Kültürel Örnekler

Kültürel faaliyetler ve medeniyet anlayışı alanlarında yapılan (eğitim, kültür, edebiyat, sanat, değerler, STK- kamu kurumları ve özel sektör işbirliği, veli eğitimi, gezi vb.) tüm faaliyetler ve etkinlikleri içerir.

 1. Eğitim Ortamlarını Geliştirme Uygulamaları

Kurumun fiziki şartlarına yönelik iyileştirme, okul güvenliği, STK- kamu kurumları ve özel sektör işbirliği, rehberlik, özel eğitim, iletişim, sağlık, afet bilinci vb. uygulamalar, tüm faaliyetler ve etkinlikleri içerir.

 1. Bilim ve Teknoloji Uygulamaları

Bilimsel alanda yapılan her türlü uygulama, teknoloji kullanımı, sosyal medya, kodlama, robotik, STEM vb. eğitim içeriği ya da eğitim ortamı/aracı olarak düşünülerek yapılan uygulamaları içerir.

 

4.Çevre ve Çevre Bilinci

Çevre bilinci, atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm, enerji tasarrufu vb. eğitim içeriği ya da eğitim ortamı/aracı olarak düşünülerek yapılan uygulamaları içerir.

Not: Her kategoride kurumsal veya bireysel başvuru yapılabilir.

Başvuru Ekleri

Başvuruya ek olarak mutlaka çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgiler içeren ofis (Open Ofis, Ms Office) belgesi (Word, Excel vs) veya sunum dosyası (Power Point, Prezi vb.) paylaşılması gerkmektedir. Ekler sıkıştırılıp yüklenebilir.
Not: Eklerde kişi ya da kurum bilgisi (okul tabelası resmi vs.) yer almayacaktır. Maksimum dosya yükleme boyutu 4 MB'tır. Çalışma ile ilgili video var ise, video paylaşım sitelerine yükleyerek, linkini göndermiş olduğunuz dosyaya ekleyebilirsiniz. Paylaşılan linklerde ve videolarda da kurum, kişi adı ve görseli varsa başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Kurullar ve Değerlendirme, Puanlama, Sonuçların Açıklanması, Ödüllendirme

 • Başvuruların İl Tasnif Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi

Sisteme yüklenen başvurular AR-GE birimi personelinden oluşan kurul tarafından esas yönünden incelenecek; yönergede yer alan başvuru koşullarına uygun olmayan başvurular İl Değerlendirici Kuruluna gönderilmeden elenecektir.

 • Başvuruların İl Değerlendirici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi
  Gelen başvuruları değerlendirmek ve iyi örnek olarak görülen başvuruları İl AR-GE birimi üyelerinden oluşturulacak Saha Ziyareti ekibine sevk etmek üzere İyi Örneklerin Paylaşımı alanında uzman 3’er kişiden oluşan İl Değerlendirici Kurulu, İl Tasnif Kurulundan gelen başvuruları 23 Mart – 3 Nisan2018 tarihlerinde internet üzerinden bağımsız olarak değerlendirip; her başvuru kategorisinden İl Seçici Kuruluna götürülmeye değer iyi örnek kabul edilen başvuruları belirleyecektir. Değerlendirmeler sonucunda Değerlendirici Kurullarında her kategoriden en yüksek puan alan 40’ar başvuru belirlenerek Saha Ziyareti Kurullarına sevk edilecektir.
 • Başvuruların Saha Ziyareti Kurulu üyelerince yerinde değerlendirilmesi

İl Değerlendirici Kurulu tarafından tespit edilen başvurular Saha Ziyareti Kurulu üyeleri tarafından 03-17 Nisan2018 tarihleri arasında yerinde ziyaret edilerek proje uygulama ortamı yeniden değerlendirilecektir.

 • Başvuruların İl Seçici Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi

İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında alanında uzman akademisyenler, eğitimciler, STK üyeleri, proje kişilerden oluşan İl Seçici Kurulu, İl Değerlendirici Kurulu ve Saha Ziyareti Kurulu üyeleri tarafından seçilmiş iyi örnekler arasından sergiye katılacak olan başvuruları belirlemek için 19-20 Nisan 2018 tarihinde istişare toplantısı yapacaklardır. Sergilenmeye layık görülen iyi örnekler tutanakla belirlenerek Strateji Geliştirme Şubesi’ne teslim edilecektir.

 

NOT: Yönergeye uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmayacak ve herhangi bir itiraz Millî Eğitim Müdürlüğümüzce kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puanlama Matrisi
Değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değerlendirme Kriterleri

 

Başvurunun orijinalliği (Etki gücü ve özgünlük)

15 PUAN

Başvurunun okul/kurumlar için örnek ve model olma durumu

15 PUAN

Başvurunun sürdürülebilirlik özelliği

10 PUAN

Başvurunun planlama (çalışma takvimi) ve raporlama kalitesi (Rapor dilinin anlaşılır, uygun ve açık olması)

10 PUAN

Çalışma sonuçlarının performans ölçümlerinin rapora yansıtılmış olması

( Sayısal veri, video, resim vb.)

10 PUAN

Çalışmanın her eğitim bölgesinde uygulanabilir olması

10 PUAN

Çalışmaların müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olması

15 PUAN

Çalışmanın katılımcı yöntem (etki alanı) ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi

15 PUAN

TOPLAM PUAN      

100

 

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması

İl Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda Eğitimde İyi Örneklerin Paylaşımı-İstanbul 2018 Sergisi’nde sunulmaya hak kazanan başvurular, 20 Nisan 2018 tarihinden itibaren İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü (http://istanbul.meb.gov.tr) ve paylaşım (www.istmem.com) web sayfalarından ilan edilecektir. Sergide sunulmaya hak kazanamamış başvuru sahiplerine herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Sadece sergiye katılacak proje sahipleri bilgilendirilecektir.

Bu nedenle başvuru sırasında verilen iletişim bilgilerinin güncel ve etkin kullanımda olmasına dikkat edilmelidir.

 

Paylaşım Sergisinin Düzenlenmesi

Eğitimde İyi Örneklerin Paylaşımı-İstanbul 2018 Sergisi 28 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olup  sergi yeri hakkında okul müdürlükleri daha sonra bilgilendirilecektir. Paylaşım günleri boyunca okul/kurumlar kendilerini ve çalışmalarını fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak tanıtacakları bir stant hazırlayacaklardır. Stantlar 27 Nisan 2018 Cuma günü sergi alanına yerleştirilecektir. Sergiye hak kazanan çalışma sahibi öğretmen ve okul/ kurum idaresinin belirleyeceği bir öğretmen 27-28 Nisan 2018  günleri görevli izinli sayılacaktır. 27 Nisan 2018 Cuma günü en geç 17.00’da tüm stantlar ziyarete hazır hale getirilmiş olacaktır.

 

 

 

 

EKLER
Ek-1

 1. Başvuru sahibi bilgileri (Uygulamayı geliştiren kişi adı)          
  Adı Soyadı, İlçesi, Kurumu, Kurum Kategorisi, TC No, Telefon, E-Posta 
  (Uygulamayı gerçekleştiren proje sahibi kişinin bilgilerini, bir kurum ya da birden fazla kişi ise; ekibi ya da kurumu temsil edecek kişinin bilgilerini yazınız.  Ödüllendirme bu bölüme yazılan isimle sınırlıdır. Başvuru sonrasında herhangi bir değişiklik kesinlikle yapılmayacaktır.)
 2. Uygulamanın kategorisi

Kültürel Örnekler
Eğitim Ortamlarını Geliştirme Uygulamaları
Bilim ve Teknoloji Uygulamaları

Çevre ve Çevre Bilinci

 1. TANIM
 1. Projenin Adı(6 kelimeyi geçmemelidir)
 1. Projenin Uygulandığı Yer(ler)

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Lise

Diğer (Belirtiniz)

 1. Amaçları

Projenin amaçlarını açıklayınız.

 1. Özeti

Projeyi gerekçe-amaç-faaliyet-sonuç bağlamında özetleyiniz.

 1. Gerekçe

Projenizin genel içeriğini, başlama noktasını ve hedeflerini açıklayınız.  (En çok 350 sözcük)

 1. Faaliyetlerin Açıklaması

Proje kapsamında gerçekleştirilen her bir ana faaliyetin, ana faaliyetlere dair alt faaliyetlerin detaylı açıklamasını yapınız. (Hazırlık ve değerlendirme faaliyetleri de dâhil olmak üzere)

 1. Yöntem

Aşağıda belirtilen hususları içeren bir metin yazınız.( Toplam 350 kelime)

 1. Projenin teması/temaları
 2. Projenin, katılımcılar üzerinde etkisi
 3. Projenin uygulanması için önerilen temel araçları (yöntem, ekipman, araç vb…)
 4. Çalışma metotları (planlama)
 5. (Projenin daha önce uygulanan bir projenin devamı olması durumunda) bu projenin öncekinin sonuçları üzerine inşa ediliş biçimi.
 1. Proje Süresi

Projenin süresi ……(……) aydır. Başlangıç Tarihi ../../201. Tahmini Bitiş Tarihi ../../201.

 1. PROJENİN SONUÇLARI
 1. Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde gözlemlenen etkiler

Projenin aşağıdaki konularda sağladığı ilerlemeleri ve ilerlemelerin ölçülmesinde kullanılan objektif kriterleri(gösterge) belirtiniz.

 1. Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki somut gelişme.
 2. Yürütücü/yürütücülerin kapasitelerindeki artış.
 1. Proje Ürünleri/Somut Çıktılar

 Proje sonunda elde edilen ürünler ve/veya somut çıktılar açıklanmalıdır. (Projenin amacına göre faaliyet sayısı, proje kapsamında eğitim alan gençlerin sayısı, danışmanlık hizmetlerinden faydalananların sayısı, raporlar vb.)

 1. Sürdürülebilirlik

Projenin belirtilen bitiş tarihinden sonra nasıl sürdürüleceğine ilişkin olarak, aşağıdaki soruları yanıtlayınız. (En çok 250 sözcük)

Proje faaliyetlerinin hedef kitle üzerinde oluşturacağı somut etkiler devamlılık arz edecek mi?

Faaliyetler, proje tamamlandıktan sonra da sürdürülecek mi?

Projenin bitiminden sonra sürdürülebileceği ön görülen faaliyetler için finansman gerekiyor mu? Finansman nasıl sağlanacak?

 1. Görünürlük Faaliyetleri

Proje kapsamında gerçekleşen veya gerçekleştirilen görünürlük (tanıtım) faaliyetlerini açıklayınız.

 1. PROJE MALİYETİ VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

3.1 Proje Toplam Maliyeti (Proje Bütçesi)

Projenin toplam bütçesini belirtiniz.

3.2 Finansman Kaynakları

Ortaklar veya başka bir kaynak tarafından sağlanan nakdi ve/veya ayni katkıları belirtiniz.

Proje bir fona veya kuruma teklif edilmiş ise başvurunun durumuna da yer vererek belirtiniz.

 1. BAŞVURU EKLERİ (GÖZAT)
 2. ONAY
  Başvuru bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum

 

Ek-2
Kurullar  (Kurullarda bulunacak kişiler İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.)

 

1.Medeniyet Uygulamaları

 

İL DEĞERLENDİRİCİ KURULU

İL SEÇİCİ KURULU

 

1

ARGE Üyesi

1

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/ Şube Müdürü

2

 ARGE Üyesi

2

 Üniversite Temsilcisi

3

 ARGE Üyesi

3

 Üniversite Temsilcisi

4

ARGE Üyesi

4

STK Temsilcisi

5

ARGE Üyesi

5

STK Temsilcisi

6

ARGE Üyesi

6

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

7

ARGE Üyesi

7

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

8

ARGE Üyesi

 

 

9

ARGE Üyesi

 

 

10

ARGE Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Eğitim Ortamlarını Geliştirme Uygulamaları

 

İL DEĞERLENDİRİCİ KURULU

İL SEÇİCİ KURULU

 

1

ARGE Üyesi

1

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/ Şube Müdürü

2

 ARGE Üyesi

2

 Üniversite Temsilcisi

3

 ARGE Üyesi

3

 Üniversite Temsilcisi

4

ARGE Üyesi

4

STK Temsilcisi

5

ARGE Üyesi

5

STK Temsilcisi

6

ARGE Üyesi

6

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

7

ARGE Üyesi

7

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

8

ARGE Üyesi

 

 

9

ARGE Üyesi

 

 

10

ARGE Üyesi

 

 

 

 

 

3.Bilim ve Teknoloji Uygulamaları

 

İL DEĞERLENDİRİCİ KURULU

İL SEÇİCİ KURULU

 

1

ARGE Üyesi

1

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/ Şube Müdürü

2

 ARGE Üyesi

2

 Üniversite Temsilcisi

3

 ARGE Üyesi

3

 Üniversite Temsilcisi

4

ARGE Üyesi

4

STK Temsilcisi

5

ARGE Üyesi

5

STK Temsilcisi

6

ARGE Üyesi

6

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

7

ARGE Üyesi

7

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

8

ARGE Üyesi

 

 

9

ARGE Üyesi

 

 

10

ARGE Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Çevre ve Çevre Bilinci

 

 

 

İL DEĞERLENDİRİCİ KURULU

İL SEÇİCİ KURULU

 

1

ARGE Üyesi

1

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/ Şube Müdürü

2

 ARGE Üyesi

2

 Üniversite Temsilcisi

3

 ARGE Üyesi

3

 Üniversite Temsilcisi

4

ARGE Üyesi

4

STK Temsilcisi

5

ARGE Üyesi

5

STK Temsilcisi

6

ARGE Üyesi

6

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

7

ARGE Üyesi

7

İl Değerlendirici Kurulu Temsilcisi

8

ARGE Üyesi

 

 

9

ARGE Üyesi

 

 

10

ARGE Üyesi