İSTANBUL

2018-2019

 

 

TC

İSTANBUL VALİLİĞİ

İSTANBUL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLERDEN ÖZGÜN UYGULAMALARASERGİSİ

İSTANBUL 2019 YÖNERGESİ

AMAÇ 
Bu Yönerge; eğitim ve öğretim etkinlikleri kapsamında, resmî tüm okul/kurumlarda yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan iyi örnekleri paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmî tüm okul/kurumlar tarafından model alınmasını sağlayacak Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi - İstanbul 2019’un usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

KAPSAM 
Bu Yönerge; İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî tüm okul/kurumların iyi örneklerini paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve öne çıkarmak için yapılacak çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

TANIMLAR 
Bu Yönergede geçen;


Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı’nı,

Valilik: İstanbul Valiliği’ni,

Müdürlük: İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nü,                            

İl Tasnif Kurulu: Başvuruların yönergeye uygunluğunu denetleyerek İl Değerlendirici Kuruluna sevk eden kurulu,


İl Değerlendirici Kurulu: Resmîtüm okul/kurumlardan gelen başvuruları değerlendirme ölçütlerine uygun olarak değerlendirip, bu çalışmalardan iyi örnek teşkil eden başvuruları İl Seçici Kuruluna sevk eden kurulu,

İl Seçici Kurulu: İl Değerlendirici Kurulu tarafından gelen başvuruları, değerlendirme ölçütlerine uygun olarak seçip; sergiye katılacak olan başvuruları belirleyen kurulu,
Okul / Kurum: İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî tüm okul/ kurumları ifade etmektedir.

HEDEFLER 
Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi -İstanbul 2019; iyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini ve birbirlerini etkilemesini hedeflemektedir. Bu çerçevede oluşturulan başvuru şartları sergilenecek örneklerin kalitesini artırmayı, dolayısıyla katılımcıların öğrenme fırsatlarını artırmayı amaçlamaktadır.  Sergide sunulan iyi örneklerin eğitim süreçlerini daha nitelikli hale getirmesi veya bir eksikliği gidermesi önemsenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir:


1)Uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin ve uygulamaların AR-GE altyapısından yoksun eğitim bölgelerinde (okullar-kurumlar) yaygınlaştırılarak farklı bölgelerin birleştirilmesine imkân sağlanması,


2) Eğitim ve öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaş ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesinin yükseltilmesi,


3)Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tedarikçilerin kendilerini geliştirmeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler ve özgün uygulamalar ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motivasyonlarınınartırılması,


4)Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade edilmesi, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması,


5) Okul aile birliği, mezunlar derneği,  sivil toplum kurumları (STK) gibi okula ve eğitime gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarının doğru yönlendirilmesi,


6) Okul/kurumların yardımcı personeliyle tedarikçilerinin eğitim süreçlerine daha fazla katkı sunmalarının yolunun açılması,


7) İyi örneklerin ve özgüm uygulamaların öncelikle tüm İstanbul’da uygulanarak yaygınlaşması.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 


Başvurular ve katılım işlemleri, 4 Şubat 2019- 24 Şubat 2019 tarihleri arasında www.istmem.com web sayfası üzerinden e-başvuru şeklinde yapılacaktır.
www.istmem.com web sayfasında e-başvuru linkinde yer alan başvuru formu (EK-1) yönergeye uygun şekilde doldurulup kaydedildikten sonra (başvuru süresi içerisinde) sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan takip numarası başvuru numaranız olacaktır. Takip numaranız formda belirtilen e-posta adresinize gönderilecektir. Başvurunuzu takip etmek için takip numaranızı not almanız gerekmektedir. Takip numaranızı aldıktan sonra işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Bilgilerde değişiklik yapılmak istendiğinde son başvuru tarihine kadar takip numarası kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru formundaki bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Mükerrer başvurularda en son yapılan başvuru değerlendirmeye alınacaktır. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

 

Başvuru Şartları


1) İlimizdeki tüm resmî okul/kurumlarda görev yapan kişi ya da kişiler eğitimde iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını sunmak üzere başvurabilirler.
2) Kişi ya da okul/kurumlar birden çok kategoride başvuru yapabilirler. Başvuruyu sadece proje sahibi yapacaktır.

3)  Ödüllendirmede sadece proje sahibi kişi değerlendirmeye alınacaktır. Sonraki aşamalarda kesinlikle herhangi bir ekleme ya da değişiklik kabul edilmeyecektir.

4) Başvuruların değerlendirme sürecinde adil değerlendirme yapılabilmesi için proje dokümanlarında, başvuru metninde, ek belge ve görsellerde, paylaşılan internet bağlantıları da dâhil olmak üzere kurum-öğretmen ismi vb. kesinlikle yer almayacaktır. Bu tür başvurular değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

5) Başvurusu yapılacak iyi örneğin ve özgün uygulamanınmutlaka eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir yönü bulunmalıdır.

6) Başvurusu yapılacak iyi örneğin ve özgün uygulamanın sonuçları verilere dayalı bir şekilde ortaya konmuş olmalıdır.

7)Başvuru,bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallara uygunveözgün nitelik taşımalıdır.

8)Hazırlanan ve sunulan projelerin önceki yıllarda iyi örneklersergisinebaşvurmuş ya da sergilenmiş başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallar gereği süreçten çıkarılacaktır.

9)Başvuru, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olmalıdır.

10)Projeler, öğretim programlarındaki kazanımlarla ilişkilendirilmelidir. Bundan dolayı, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri vb.) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje konuları aşağıdaki kategorilere uygun projeleri kapsamaktadır.

Başvuru Kategorileri

 1. Etkin Öğretim
 2. Kültür, Sanat ve Spor
 3. Bilim ve Teknoloji
 4. Özel Eğitim
 5. Çevre ve Okul Estetiği
 1. Etkin Öğretim

Etkin öğretim uygulamaları, öğretim programları doğrultusunda öğrencilerin gereksinim duydukları bilgi ve becerileri etkin bir şekilde kazanabilmelerini sağlar. Ağırlıklı olarak sınıf ortamında geliştirilen ama bununla sınırlı olmayan öğretim faaliyetlerinin en başında ise özgün, etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlayacak uygulamalar gelir. Özgün öğretim uygulamaları, kalıpların tekrarının engellenmesi, alışılmış olanın sorgulanması ve yaratıcı üretimi gerekli kılar. Var olan uygulamaları yeniden düşünme cesareti göstermek, öğretme ve öğrenme sürecinin farklı yönlerini, açılımını, anlamını ve sonuçlarını tartışmayı içerir.Yabancı dil, öğretimi, okul öncesi, mesleki ve teknik eğitim ile diğer derslerde gerçekleştirilen etkin öğretim uygulamaları bu kategoriye dâhildir. Öğretim programlarının daha etkili/yaratıcı bir şekilde uygulanmasına yönelik sınıf içi uygulama, okul kültürünün geliştirilmesi, öğretmen eğitimi, okul yönetişimi, eğitim-öğretim materyalleri alanlarındakiçalışmaları bu kategoridepaylaşabilirsiniz.

 1. Kültür, Sanat ve Spor

Günümüz şartlarını öğrencilerimizin bugünü ve geleceği için anlamlı kılmak en öncelikli vazifemizdir. Temel sorumluluğumuz, kültürel kodlarımız üzerine inşa ettiğimiz medeniyet iddiamızın yenilenerek dönüşmesidir. Bu bağlamda,öğrenme ekosistemi içerisinde öğrencilerimizi şimdiye uyandıracak ve geleceğe hazırlayacak vasıfta bir bilinç ve farkındalık geliştirmek için kültür, sanat ve spor faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Zira öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, fiziksel olarak çok boyutlu gelişimi ancak bu sayede mümkün olabilir.

Öte yandan öğrencilerin kendi bölgelerinin kültür-sanat kapasitesini keşfetmesine, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına ağırlık verilmesi gerekmektedir.

 Eğitim kurumlarının çevrelerindeki bilim merkezleri ve müzeleri, sanat merkezleri, kütüphane, kitapçı, tiyatro, sinema, sergi salonu, teknoparklar,  üniversiteler ve spor kulüpleri gibi okul dışı öğrenme ortamlarıyla tanışmalarını sağlayan çalışmaları bu kategoride paylaşabilirsiniz.

 1. Bilim ve Teknoloji

Değişen dünya şartlarında öğrencilerin bugün ve gelecekte bilim ve teknolojiyi kavramalarıyla,  icat/buluş süreçlerinin farkında olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaları için bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmekle kalmayıp,  yaratıcılık, ekip çalışması ve sorumluluk alma gibi beceriler konusunda desteklenmeleri şarttır. Öğrencilerin,bilimsel becerileri kazanması ve hayata geçirmesi doğrultusundaki uygulama örnekleri;teknoloji kullanımından sosyal medyaya kodlamadan STEMuygulamalarına kadar uzanan geniş bir çerçevede olabilir. Bilim ve teknolojialanındaki farkındalığı artıran uygulamalarındesteklenmesine katkı sağlayan proje, uygulama ve materyal örneklerinizi bu kategoride paylaşabilirsiniz.

 1. Özel Eğitim

Eğitim ortamlarının farklılıkları kapsayacak bir okul iklimi oluşturmaları beklenir. Bu çerçevede özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere cevap verebilecek uygulamaların hayata geçirilmesi gerekir.Dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilerimizi akranlarından soyutlamayan, birlikte yaşama kültürünü daha fazla destekleyen özel bir bakışı, eğitim sistemimizde kurgulamak ve etkinliğini sağlamak son derece önemlidir. Şehrimizde özel eğitim öğrencilerinin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayan, kaynaştırma eğitiminin iyileştirilmesini hedefleyen, öğrencilerin gereksinim düzeylerine ve bunların türlerine göre yaşam becerileri elde etmelerini destekleyen hayli uygulama var. Bu bağlamda okul içi ve okul dışı etkinlikler vasıtasıyla özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesini artırmayı ve onlara nitelikli bir öğrenme ortamı yaratmayı amaçlayan çalışmaları bu kategoride paylaşabilirsiniz.

 1. Çevre ve Okul Estetiği

Bir eğitim ortamı olarak okullar, çocukların hayat boyu ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilmelerini sağlayan kurumlardır. Bu bakımdan okulların estetik bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Okullar, bireyin eğitim sürecinde, davranış duyarlılığı, güzel algısı ve etkinliklere eklenen sanat ve estetik bakış açısı ile hayatının tüm alanına, düşüncelerine ve kişiliğine de yansıyacak estetik duyarlık kazandırmayı hedeflemelidir. Okulların, sınıfların ve tüm eğitim ortamlarının estetik bir şekilde düzenlenmesini/geliştirilmesini dolayısıylaokullara yeni boyut katmayı  sağlayan çalışmaları bu kategoridepaylaşabilirsiniz.

Çevre en basit anlamıyla canlı ve cansız varlıkların beraber bulundukları ortam şeklinde düşünülebilir. Bu beraberlik sayesinde bir etkileşim olmaması kaçınılmazdır.

Birey ve toplum olarak ulaşılması gereken nokta sürdürülebilir bir yaşam ve çevre olmalı. Zaten ekolojik okuryazarlık, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamak ve bu süreçleri gündelik hayatın bir parçası haline getirmek şeklinde tanımlanmaktadır.  Bunun için bugün neler yapmalı, çevre bilinci nasıl daha üst seviyelere taşınabilir, insanları nasıl daha bilinçli kılınabilir, şeklindeki sorular önem arz eder. Çevre bilinci, iklim değişikliğinin sonuçlarına yaratıcı, yenilikçi çözümler,  atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm, enerji tasarrufu gibi uygulamalardan hareketle doğa ve insanı birbirinden ayrı görmeyen, doğadan öğrendiğini bir sorunun çözümüne dönüştürmeyi amaçlayan çalışmaları bu kategoride paylaşabilirsiniz.

 

Başvuru Ekleri

Başvuruya ek olarak mutlaka çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgiler içeren ofis (Open Ofis, Ms Office) belgesi (Word, Excel vs) veya sunum dosyası (Power Point, Prezi vb.) paylaşılması gerekmektedir. Ekler sıkıştırılıp yüklenebilir.


 Eklerde kişi ya da kurum bilgisi (okul tabelası resmi vs.) yer almayacaktır. Maksimum dosya yükleme boyutu 4 MB’tır. Çalışma ile ilgili videoyu paylaşım sitelerine yükleyerek, linkini göndermiş olduğunuz dosyaya ekleyebilirsiniz. Paylaşılan linklerde ve videolarda da kurum, kişi adı ve görseli varsa başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Kurullar ve Değerlendirme, Puanlama, Sonuçların Açıklanması, Ödüllendirme

 • Başvuruların İl Tasnif Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi

Sisteme yüklenen başvurular AR-GE birimi üyelerinden oluşan kurul tarafından esas yönünden incelenecek; yönergede yer alan başvuru şartlarına uygun olmayan başvurular İl Değerlendirici Kuruluna gönderilmeden elenecektir.

 • Başvuruların İl Değerlendirici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi
  Gelen başvuruları değerlendirmek ve iyi örnek olarak görülen başvuruları İl AR-GE birimi üyelerinden oluşturulacak.

Saha Ziyareti Kuruluna sevk etmek üzere iyi örneklerin ve özgün uygulamaların paylaşımı alanında uzman 3’er kişiden oluşan İl Değerlendirici Kurulu, İl Tasnif Kurulundan gelen başvuruları 4 Mart – 18 Mart 2019 tarihlerinde internet üzerinden bağımsız olarak değerlendirip; her başvuru kategorisinden İl Seçici Kuruluna sunulmaya değer iyi örnek ve özgün uygulama kabul edilen başvuruları belirleyecektir. Değerlendirmeler sonucunda Değerlendirici Kurullarında her kategoriden en yüksek puan alan 40’ar başvuru belirlenerek Saha Ziyareti Kuruluna sevk edilecektir.

 • Başvuruların Saha Ziyareti Kurulu üyelerince yerinde değerlendirilmesi

İl Değerlendirici Kurulu tarafından tespit edilen başvurular Saha Ziyareti Kurulu üyeleri tarafından 18 Mart– 3 Nisan 2019 tarihleri arasında yerinde ziyaret edilerek proje uygulama ortamı yeniden değerlendirilecektir.

 • Başvuruların İl Seçici Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi

İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında akademisyenler, eğitimciler, STK üyeleri, oluşan İl Seçici Kurulu, İl Değerlendirici Kurulu ve Saha Ziyareti Kurulu üyeleri tarafından seçilmiş iyi örnekler arasından sergiye katılacak olan başvuruları belirlemek için 8-9 Nisan 2019 tarihlerinde seçici kurul toplantısı yapacaklardır. Sergilenmeye layık görülen iyi örnekler tutanakla belirlenerek Strateji Geliştirme Şubesi’ne teslim edilecektir.

NOT: Yönergeye uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmayacak ve herhangi bir itiraz Millî Eğitim Müdürlüğümüzce kabul edilmeyecektir.Projeler içerisinde 4004, 4005, 4006, 4007 Bilimsel Destekleme Programları kapsamında hibe alan projeler, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması için hazırlanan projeler, Millî Eğitim Bakanlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda uygulanan projeler kapsamındaki uygulamalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 Puanlama Matrisi


Değerlendirme ölçütleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değerlendirme Ölçütleri

 

 Projenin özgünlüğü

15 PUAN

 Projenin sürdürülebilirlik özelliği

15 PUAN

 Projenin öğretim programlarının kazanımlarıyla ilişkisi, uygulamaların, materyallerin öğretim programlarına uygun içeriğe sahip olması

15 PUAN

 Projenin okul/kurumlar için örnek teşkil etmesi

15 PUAN

 Projenin çalışma takvimi; rapor dilinin açıklığı ve anlaşılırlığı

10 PUAN

 Proje sonuçlarının performans ölçümlerinin raporayansıtılması

(veri, video, resim vb.)

10 PUAN

Projenin iş birliğiyle gerçekleştirilmesi

10 PUAN

Projenin her eğitim bölgesinde uygulanabilir nitelikte olması

10 PUAN

TOPLAM PUAN      

100

 

 

 

 

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması

 

İl Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda Eğitimde İyi Örneklerden Özgün UygulamalaraSergisi- İstanbul 2019’da sunulmaya hak kazanan başvurular, 10 Nisan 2019 tarihinden itibaren İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü (http://istanbul.meb.gov.tr) ve paylaşım (www.istmem.com) web sayfalarından ilan edilecektir. Sergilenme hakkı kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Sadece sergiye katılacak proje sahipleri bilgilendirilecektir.

Bu sebeple başvuru sırasında verilen iletişim bilgilerinin güncel ve etkin kullanımda olmasına dikkat edilmelidir.

Serginin Düzenlenmesi

Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara- İstanbul 2019 Sergisi 14 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olup  sergi yeri hakkında okul müdürlükleri daha sonra bilgilendirilecektir. Sergi boyunca okul/kurumlar çalışmalarını fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak tanıtacakları bir stant hazırlayacaklardır. Stantlar 13 Nisan 2019 Cumartesi günü sergi alanına yerleştirilecektir. Sergiye hak kazanan çalışma sahibi öğretmen ve okul/ kurum idaresinin belirleyeceği bir öğretmen 13-14 Nisan 2019  günleri görevli izinli sayılacaktır. 13 Nisan 2019Cumartesi günü en geç 17.00’de tüm stantlar ziyarete hazır hale getirilmiş olacaktır.

 

 

 

EKLER
Ek-1

 1. Başvuru sahibi bilgileri (Projeyi geliştiren kişi adı)          
  Adı Soyadı, İlçesi, Kurumu, Kurum Kategorisi, TC No, Telefon, e-posta 
  ( Proje sahibi kişinin bilgilerini, bir kurum ya da birden fazla kişi ise; ekibi ya da kurumu temsil edecek kişinin bilgilerini yazınız.  Ödüllendirme bu bölüme yazılan isimle sınırlıdır. Başvuru sonrasında herhangi bir değişiklik kesinlikle yapılmayacaktır.)
 2. Projenin kategorisi

Etkin Öğretim

Kültür, Sanat ve Spor

Bilim ve Teknoloji

Özel Eğitim

Çevre ve Okul Estetiği

 

 

 1. TANIM
 1. Projenin Adı(6 kelimeyi geçmemelidir)
 1. Projenin Uygulandığı Yer(ler)

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Lise

Diğer (Belirtiniz)

 

 1. Amaçları

Projenin amaçlarını açıklayınız.

 1. Özeti

Projeyi gerekçe-amaç-faaliyet-sonuç bağlamında özetleyiniz.

 1. Gerekçe

Projenizin genel içeriğini, başlama noktasını ve hedeflerini açıklayınız.  (En çok 350 kelime)

 1. Faaliyetlerin Açıklaması

Proje kapsamında gerçekleştirilen her bir ana faaliyetin, ana faaliyetlere dair alt faaliyetlerin detaylı açıklamasını yapınız. (Hazırlık ve değerlendirme faaliyetleri de dâhil olmak üzere)

 1. Yöntem

Aşağıda belirtilen hususları içeren bir metin yazınız.( Toplam 350 kelime)

 1. Projenin teması/temaları
 2. Projenin, katılımcılar üzerinde etkisi
 3. Projenin uygulanması için önerilen temel araçları (yöntem, ekipman, araç vb…)
 4. Çalışma metotları (planlama)
 5. (Projenin daha önce uygulanan bir projenin devamı olması durumunda) bu projenin öncekinin sonuçları üzerine inşa ediliş biçimi.
 1. Proje Süresi

Projenin süresi …(…) aydır. Başlangıç Tarihi ././2019. Tahmini Bitiş Tarihi ././2019.

 1. PROJENİN SONUÇLARI
 1. Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde gözlemlenen etkiler

Projenin aşağıdaki konularda sağladığı ilerlemeleri ve ilerlemelerin ölçülmesinde kullanılan objektif ölçütleri belirtiniz.

 1. Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki somut gelişme.
 2. Yürütücü/yürütücülerin kapasitelerindeki artış.
 1. Proje Ürünleri/Somut Çıktılar

 Proje sonunda elde edilen ürünler ve/veya somut çıktılar açıklanmalıdır. (Projenin amacına göre faaliyet sayısı, proje kapsamında eğitim alan gençlerin sayısı, danışmanlık hizmetlerinden faydalananların sayısı, raporlar vb.)

 1. Sürdürülebilirlik

Projenin belirtilen bitiş tarihinden sonra nasıl sürdürüleceğine ilişkin olarak, aşağıdaki soruları cevaplayınız. (En çok 250 kelime)

 • Proje faaliyetlerinin hedef kitle üzerinde oluşturacağı somut etkiler devamlılık arz edecek mi?
 • Faaliyetler, proje tamamlandıktan sonra da sürdürülecek mi?
 • Projenin bitiminden sonra sürdürülebileceği ön görülen faaliyetler için finansman gerekiyor mu? Finansman nasıl sağlanacak?
 1. Görünürlük Faaliyetleri

Proje kapsamında gerçekleşen veya gerçekleştirilen görünürlük (tanıtım) faaliyetlerini açıklayınız.

 1. PROJE MALİYETİ VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

3.1 Proje Toplam Maliyeti (Proje Bütçesi)

Projenin toplam bütçesini belirtiniz.

3.2 Finansman Kaynakları

Ortaklar veya başka bir kaynak tarafından sağlanan nakdi ve/veya ayni katkıları belirtiniz.

Proje bir fona veya kuruma teklif edilmiş ise başvurunun durumuna da yer vererek belirtiniz.

 1. BAŞVURU EKLERİ (GÖZAT)
 2. ONAY
  Başvuru bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum.

 

Ek-2
Kurullar  (Kurullarda bulunacak kişiler İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.)